ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 •  
 •  
 •  

Úrazy mozgu

ÚRAZY A TRAUMATICKÉ PORANENIE MOZGU

Úrazy mozgu, či poranenia s úderom do hlavy sa stávajú v dnešnej dobe veľmi často. Medzi najčastejšie príčiny úrazov mozgu patria nehody (pády, náhodné údery do hlavy, nárazy hlavou do pevných prekážok), dopravné nehody, úrazy na stavbách a pri športových aktivitách. V týchto nebezpečných situáciách môže ísť o život, preto ich nikdy nepodceňujte.

Úrazy mozgu, traumatické poranenie mozgu zanechávajú najhoršie následky. Na rozdiel od mozgovej príhody (mŕtvice), traumatické poranenie mozgu (úrazy mozgu ) vznikajú často a v každom veku. Veľmi rizikové sú úrazy mozgu u detí.

Traumatické poranenie mozgu je poškodenie mozgu, ktoré vzniklo v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, ako sú napríklad úder, náraz, pád, výbuch či tlaková vlna alebo bodné či strelné zranenie, ktoré vedú k narušeniu aktivity mozgu. Na prvý pohľad nie sú viditeľné mnohé poškodenia mozgu. Po miernej TBI má 14% detí následky, po ťažkom TBI ich má 62%.

Poškodenie mozgu spôsobené ischémiou rôzneho pôvodu môžeme obrazne prirovnať k výbuchu atómovej bomby. Centrum poškodenia je tvorené zónou úplného zničenia. Smerom k okrajom ložiska úroveň poškodenia buniek klesá a hranicu tvoria takmer plne funkčné nervové bunky. V centre sú nervové bunky bez akéhokoľvek prívodu kyslíka a živín. Táto časť je z hľadiska funkcie nenávratne stratená. Zóna nervových buniek okolo centra je tzv. spiaca zóna. Tieto nervové bunky sú málo funkčné, ale za určitých okolností môžu byť aktivované. Obmedzený prívod kyslíka do tejto spiacej zóny zabezpečuje prežívanie nervových buniek, nie však ich dostatočnú aktivitu. Výsledky tejto liečby sú veľmi povzbudzujúce, ale závislé aj od času, ktorý uplynie od poškodenia mozgu do začiatku liečby.

Bunky tejto spiacej zóny môžu byť oživené pomocou hyperbarickej oxygenoterapie, ktorá im zabezpečí dostatočnú dodávku kyslíka. O tom do akej miery dôjde k zlepšeniu stavu pacienta rozhoduje umiestnenie a rozsah poškodenia mozgu a aj rozsah spiacej zóny.

PRED LIEČBOU

PO LIEČBE

TRAUMATICKÝ ÚRAZ MOZGU (TBI) A HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIA

Traumatický úraz mozgu (TBI) je jedna z hlavných globálnych príčin zdravotného postihnutia aj mortality. Podľa CDC (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA), len v USA utrpí traumatický úraz mozgu každý deň 138 ľudí a tieto zranenia predstavujú zhruba 30% všetkých úmrtí na úrazy v krajine. Iba v roku 2010 bolo v USA zaznamenaných zhruba 2,5 milióna hospitalizácií súvisiacich s TBI. Bol preukázaný priaznivý účinok hyperbarickej oxygenoterapie na regeneráciu mozgu po traumatickom uraze prostredníctvom zníženia hypoxie a neurozápalových procesov a zároveň sa zlepšila cirkuláciu v mozgu. Uvádza sa, že HBO zároveň pôsobí priaznivo synergický spolu s účinkom iných terapií vrátane štandardnej intenzívnej rehabilitácie.

KLINICKÉ ŠTÚDIE PREUKÁZALI PRIAZNIVÝ ÚČINOK HBO
VĎAKA NASLEDOVNÝM VÝHODÁM

ZLEPŠENIE NEUROLOGICKEJ REGENERÁCIE A OBNOVY POMOCOU HBO

 • Zmierňuje účinky hypoxie a zápalových procesov v mozgu
 • Podporuje tvorbu neurónov
 • Zmierňuje mitochondriálne poruchy
 • Zlepšuje regeneráciu penumbry (poškodeného tkaniva)
 • Stimuluje neuroplasticitu
 • Indukuje proces remyelinizácie
 • Podporuje regeneráciu po otrase mozgu

ZLEPŠENIE CELKOVEJ FUNKCIE POMOCOU HBO

 • Podporuje kognitívne funkcie
 • Zlepšuje jemnú/hrubú motoriku
 • Zlepšuje zrak a reč
 • Zmierňuje spasticitu
 • Znižuje frekvenciu záchvatov
 • Stimuluje lepší očný kontakt
 • Zlepšuje rovnováhu a chôdzu

ŠTÚDIA: PRÍNOS HBO PRE ZLEPŠENIE MOZGOVEJ FUNKCIE

V roku 2014 boli publikované výsledky kontrolovanej longitudinálnej štúdie, ktorá sa venovala účinnosti intenzívnej rehabilitácie v kombinácii s HBO a následným dopadom na hrubú a jemnú motoriku u 150 detských pacientov s mozgovou obrnou. V rámci tejto 8-mesačnej štúdie dostávali všetky deti štandardnú rehabilitáciu, kým trom skupinám v rámci rehabilitačného režimu bola zároveň podávaná aj HBO. Kontrolná skupina zahŕňa detských pacientov, ktorým hyperbarická liečba podávaná nebola a títo pacienti podstúpili len štandardnú rehabilitáciu. Všetky HBO skupiny podstúpili 40 terapeutických sedení v dĺžke 1 hodiny, šesť ráz do týždňa. Prvá HBO skupina dostala terapiu s tlakom 1,3 absolútnej atmosféry (ATA) s komprimovaným vzduchom. Druhá HBO skupina dostala terapiu s tlakom 1,5 ATA so 100% kyslíkom podávaným prostredníctvom kyslíkovej helmy, kým tretia HBO skupina dostala terapiu s tlakom 1,75 ATA so 100% kyslíkom taktiež podávaným prostredníctvom kyslíkovej helmy. Po osem mesačnom následnom meraní dosiahli všetky štyri skupiny pacientov zlepšenie parametrov. Avšak u skupín s podávaním HBO bola zaznamenaná variácia jemnej a hrubej motoriky, ktorá bola v priemere tri krát vyššia v porovnaní s kontrolnou skupinou. Štúdia nezistila významný štatistický rozdiel v zlepšení funkcií medzi jednotlivými skupinami, ktorým bola podávaná HBO.