ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 •  
 •  
 •  

Detská mozgová obrna

Pod týmto názvom sa rozumie široká škála klinických prejavov poškodenia mozgu u detí - od menej závažných pohybových porúch bez mentálneho poškodenia až po ťažké poruchy hybnosti spojené s ťažkým mentálnym poškodením. Táto liečba je dlhodobá, trvá niekoľko mesiacov. Liečba pomocou hyperbarickej oxygenoterapie je účinná pomoc pri lečbe detskej mozgovej obrny.

Detská mozgová obrna (DMO) je porucha centrálnej kontroly hybnosti a ochorenie nervového systému. Ochorenie postihuje motorický vývoj dieťaťa a môže byť vrodené alebo získané. Nastáva porucha na úrovni hybnosti, koordinácie a celkovej kontroly pohybu. Príčiny detskej mozgovej obrny môžu byť veľmi rôzne. Pohybový vývoj dieťaťa je oneskorený alebo nedostatočný. Obvykle sa ochorenie prejaví už počas prvých 6 mesiacov života dieťaťa.

V súčasnosti je výskyt detskej mozgovej obrny 3 prípady na 1000 narodených detí. Najčastejšie však touto diagnózou bývajú postihnuté predčasne narodené deti.

DETSKÁ MOZGOVÁ OBRNA A HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIA

V USA postihuje detská mozgová obrna postihuje 1 z 303 detí (8 000 nových prípadov každoročne), čo z nej robí najničivejšie motorické ochorenie u detí. Táto tragická choroba postihuje schopnosť pohybu, držanie tela a iné motorické zručnosti a môže viesť k nutnosti poskytovať pacientovi celoživotnú starostlivosť. Štúdie preukázali, že Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) pomáha zmierniť dôsledky detskej mozgovej obrny. Mnohé formy tejto choroby sa vyvinú následkom nedostatočného zásobovania mozgu kyslíkom pri pôrode. Postihnuté mozgové tkanivo, tiež nazývané penumbra (tzv. ischemický polotieň) je možné zachrániť alebo je možné toto postihnutie zmierniť pomocou prísunu zvýšenej hladiny kyslíka. Viaceré štúdie preukázali, že HBO predstavuje sľubnú liečbu a po jej aplikácii pacientom vedci zaznamenali zlepšenia.

HLAVNÉ PRIAZNIVÉ ÚČINKY HBO PRE PACIENTOV
S DETSKOU MOZGOVOU OBRNOU

HBO ZLEPŠUJE OBNOVU A REGENERÁCIU NEUROLOGICKÉHO TKANIVA

 • Potláča účinok hypoxie na mozog novorodenca
 • Podporuje tvorbu neurónov
 • Zmierňuje mitochondriálne poruchy
 • Zvyšuje mobilizáciu a množenie kmeňových buniek
 • Zlepšuje hojenie tkaniva penumbry
 • Zvyšuje neuroplasticitu

HBO ZLEPŠUJE CELKOVÉ FUNGOVANIE MOZGU

 • Podporuje kognitívne funkcie
 • Zlepšuje hrubú/jemnú motoriku
 • Zlepšuje reč a jazyk
 • Potláča spasticitu
 • Znižuje frekvenciu záchvatov
 • Stimuluje lepší očný kontakt
 • Zlepšuje chôdzu a rovnováhu

ŠTÚDIA: PRÍNOS HBO PRE ZLEPŠENIE MOTORICKÝCH FUNKCIÍ

V roku 2014 boli publikované výsledky kontrolovanej longitudinálnej štúdie, ktorá sa venovala účinnosti intenzívnej rehabilitácie v kombinácii s HBO a následným dopadom na hrubú a jemnú motoriku u 150 detských pacientov s mozgovou obrnou. V rámci tejto 8-mesačnej štúdie dostávali všetky deti štandardnú rehabilitáciu, kým trom skupinám v rámci rehabilitačného režimu bola zároveň podávaná aj HBO. Kontrolná skupina zahŕňala detských pacientov, ktorým hyperbarická liečba podávaná nebola a títo pacienti podstúpili len štandardnú rehabilitáciu. Všetky HBO skupiny podstúpili 40 terapeutických sedení v dĺžke 1 hodiny, šesť ráz do týždňa. Prvá HBO skupina dostávala terapiu s tlakom 1,3 absolútnej atmosféry (ATA) s komprimovaným vzduchom. Druhá HBO skupina dostávala terapiu s tlakom 1,5 ATA so 100% kyslíkom podávaným prostredníctvom kyslíkovej helmy, kým tretia HBO skupina dostávala terapiu s tlakom 1,75 ATA so 100% kyslíkom taktiež podávaným prostredníctvom kyslíkovej helmy. Po osemmesačnom následnom meraní dosiahli všetky štyri skupiny pacientov zlepšenie parametrov. Avšak u skupín s podávaním HBO bola zaznamenaná variácia jemnej a hrubej motoriky, ktorá bola v priemere tri krát vyššia v porovnaní s kontrolnou skupinou. Štúdia nezistila významný štatistický rozdiel v zlepšení funkcií medzi jednotlivými skupinami, ktorým bola podávaná HBO.

PODĽA ŠTÚDIÍ PREVÁDZANÝCH V HYPERBARICKOM NEUROLOGICKOM CENTRE DR. NEUBAUERA NA FLORIDE, JE MOŽNÉ HLAVNE ĽAHŠIE FORMY DMO KLADNE OVPLYVNIŤ HYPERBARICKOU OXYGENOTERAPIOU.