ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 •  
 •  
 •  

Neurodegeneratívne ochorenia

ALZHEIMEROVA CHOROBA, PARKINSONOVA CHOROBA,
SKLERÓZA MULTIPLEX

V poslednom čase sa objavujú štúdie o liečbe týchto neurodegeneratívnych ochorení v kyslíkovej komore. Štúdie uvádzajú pozitívne výsledky tejto liečby.

Na základe skúseností z hyperbarických centier na Floride a v Kalifornii liečime aj na našich pracoviskách pacientov s týmito diagnózami. Liečba je dlhodobá a jej výsledky sú povzbudzujúce.

NEUROLÓGIA A HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIA

Neurologické poruchy a ochorenia v súčasnosti postihujú zhruba 1 miliardu ľudí všetkých vekových kategórií a každoročne sa spájajú so zhruba 6,8 miliónmi úmrtí pacientov po celom svete. Táto ohromujúca štatistika ilustruje zásadný globálny dopad neurologických ochorení a porúch. Nové dôkazy naznačujú ako hyperbarická oxygenoterapia (HBO) pomohla pacientom k opätovnému získaniu neurologickej aktivity a funkcie. V prípade neurologických vývojových a neurodegeneratívnych porúch ako aj neurologických úrazov poskytuje HBO mozgu zvýšenú hladinu kyslíka a pomáha tak s regeneráciou a obnovou mozgového tkaniva, zintenzívňuje rast neurónových kmeňových buniek a zlepšuje kognitívne funkcie.

KLINICKÉ ŠTÚDIE PREUKÁZALI NASLEDUJÚCE TYPY PRIAZNIVÝCH ÚČINKOV HBO PRI NEUROLOGICKÝCH OCHORENIACH

ZLEPŠENIE FUNKCIE A VÝKONNOSTI MOZGU POMOCOU HBO

 • Stimuluje tvorbu ciev
 • Zlepšuje okysličenie mozgu
 • Zlepšuje pamäť a mentálnu výkonnosť
STLMENIE NEUROLOGICKÉHO ZÁPALU POMOCOU HBO
 • Redukuje mozgový edém
 • Znižuje vnútrolebečný tlak
 • Znižuje výskyt mozgového infarktu (cievnej príhody)
 • Redukuje možnosť narušenia hematoencefalickej bariéry
 • Minimalizuje oxidatívny stres

PODPORA REGENERÁCIE NERVOVÉHO SYSTÉMU POMOCOU HBO

 • Stimuluje tvorbu neurónov
 • Podporuje tvorbu a mobilizáciu neurónových kmeňových buniek
 • Podporuje neuroplasticitu
PODPORA OBNOVY A REGENERÁCIE MOZGU POMOCOU HBO
 • Regeneruje a obnovuje poškodené mozgové tkanivo
 • Rozvíja a pomáha obnoviť kognitívne a motorické funkcie

HBO ZMIERŇUJE PRIEBEH NEUROLOGICKÝCH OCHORENÍ

 • Neurovývojové ochorenia (autizmus, detská mozgová obrna, fetálny alkoholový syndróm)
 • Neurodegeneratívne ochorenia (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba)
 • Neurologické zranenia (cievna mozgová príhoda, úrazy mozgu a miechy, otras mozgu)


ŠTÚDIA: ZLEPŠENIE MOZGOVEJ FUNKCIE S HBO

V roku 2013 boli publikované výsledky prospektívnej, randomizovanej, kríženej kontrolovanej skúšky, ktorá sa venovala účinnosti HBO pri zlepšení mozgovej funkcie a kvality života pacientov s ľahkým traumatickým úrazom mozgu (mTBI), ktorí trpeli chronickým neurokognitívnym poškodením. Štúdia spolu zahŕňala a vyhodnotila 56 pacientov s mTBI, 1-5 rokov po úraze s predĺženým pootrasovým syndrómom. Pacienti v liečenej skupine boli vyhodnotení na začiatku štúdie a následne po 40 podaniach HBO. Pacienti v kríženej skupine boli vyhodnotení tri razy: na začiatku skúšky, po dvojmesačnom kontrolnom období bez podania HBO a po dvoch mesiacoch s 40 podaniami HBO.

Potvrdilo sa významné zlepšenie kognitívnych funkcií a kvality života v oboch ramenách štúdie po podaní HBO, avšak počas kontrolovaného obdobia nebolo detegované žiadne zásadné zlepšenie. Na základe tomografických zobrazení HBO vykázala významnú indukciu zlepšenia mozgových funkcií, neuroplasticity a zvýšenej mozgovej aktivity.