ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 •  
 •  
 •  

Autizmus

Alarmujúci počet detí, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra sa v posledných rokoch dramaticky zvyšuje: Z pomeru 1 zo 150 detí v roku 2000 na 1 zo 68 v roku 2012 (podľa údajov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA). Kvôli tomuto nárastu sa čoraz viac rodičov uchyľuje k alternatívnym formám liečby pri snahe čeliť základným symptómom autizmu. Tradičné lieky často nedokážu priniesť mnohým autistickým pacientom alebo ich rodinám žiadané výsledky. Viaceré štúdie však preukázali, že hyperbarická oxygenoterapia (HBO) predstavuje nastupujúcu liečbu, ktorú lekári aj pacienti čoraz častejšie využívajú na pomoc pri zmierňovaní príznakov porúch autistického spektra. Táto jednoduchá neinvazívna liečba spočíva v 1-hodinových každodenných sedeniach v hyperbarickej komore, kde detský pacient spolu s rodičom dostane zvýšené dávky kyslíka. Je preukázané, že HBO pomáha znižovať zápalové procesy a zlepšuje kognitívne funkcie, čo výrazne pomáha tisíckam pacientov s poruchou autistického spektra.

ŠTÚDIE PREUKÁZALI PRIAZNIVÝ ÚČINOK HBO PRE PACIENTOV
S AUTIZMOM VĎAKA NASLEDUJÚCIM VÝHODÁM

ZLEPŠENIE REGENERÁCIE A OBNOVY MOZGU POMOCOU HBO
 • Zvyšuje zásobovanie nedostatočne okysličeného tkaniva kyslíkom
 • Znižuje neurologické zápalové procesy
 • Zmierňuje mitochondriálnu dysfunkciu
 • Podporuje tvorbu neurónov
 • Stimuluje tvorbu a mobilizáciu kmeňových buniek
 • Redukuje frekvenciu záchvatov
 • Aktivuje neuroplasticitu

ZLEPŠENIE FYZICKÝCH FUNKCIÍ POMOCOU HBO

 • Podporuje receptívny/expresívne jazykové prejavy
 • Zlepšuje pohyb a chôdzu
 • Stimuluje lepší očný kontakt
 • Zlepšuje hrubú/jemnú motoriku
ZLEPŠENIE BEHAVIORÁLNYCH FUNKCIÍ POMOCOU HBO
 • Zlepšuje spánkový cyklus
 • Podporuje sociálne zručnosti a interakciu
 • Znižuje agresivitu

ZLEPŠENIE TRÁVIACICH FUNKCIÍ POMOCOU HBO

 • Redukuje problémy so zažívaním a trávením
 • Potláča zápalové procesy
 • Podporuje vstrebávanie živín

ŠTÚDIA: ZMIERNENIE SYMPTÓMOV AUTIZMU POMOCOU HBO

V roku 2009 boli zverejnené výsledky multicentrickej, randomizovanej kontrolovanej, dvojito zaslepenej skúšky, ktorá skúmala účinok HBO u 56 detí vo veku 2 až 7 rokov, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra. Štúdia zahŕňala šesť oddelených HBO centier, kde odborníci podávali 30 deťom hyperbarickú oxygenoterapiu 40 krát vo forme jednohodinových sedení v priebehu 4 týždňov. Zvyšných 26 detí dostávalo placebo liečbu. Po ukončení štúdie sa u 80 percent detí zo skupiny, ktorá dostávala HBO významne zvýšilo stredné lekárske skóre na škále Globálneho klinického dojmu (CGI) z hľadiska celkového fungovania, receptívneho jazyka, spoločenskej interakcie, a očného kontaktu. Hlavné zlepšenia v rámci zoznamu aberantného správania (tzv. Aberrant Behavior Checklist, ABC) boli pozorované v oblasti podráždenosti, stereotypie, hyperaktivity a reči. A konečne, hodnotenie liečených detí na základe ATEC skóre (Autism Treatment Evaluatlon Checklist) z hľadiska zmyslového/kognitívneho vedomia ukázalo zásadné zlepšenie. Hyperbarická liečba bola potvrdená ako bezpečná a dobre tolerovaná nielen deťmi ale aj ich rodičmi v oboch skupinách.